لوله های یک سر سوکت پوش فیت معمولی پلی ران

لوله های یک سر سوکت پوش فیت معمولی پلی ران

با سایزهای قطر 40،50،75،110،125،160،200 میلی متر

می توانید در کشوی سمت چپ سایز آن را انتخاب نمایید

Give a Name

تومان2,315

تومان2,315 به ازای هر عدد

افزودن به لیست دلخواه

قطر اسميND) mm.)

    طول

       كد كالا

 

30 

700-040-03 

  40

50

700-040-05

 

100

700-040-10

 

200

700-040-20

 

300

700-040-30

قطر اسميND) mm.)

    طول

       كد كالا

 

30

700-050-03

   50

50

700-050-05

 

100

700-050-10

 

200

700-050-20

 

300

700-050-30

قطر اسميND) mm.)

  طول

      كد كالا

 

30

700-070-03

   75

50

700-070-05

 

100

700-070-10

 

200

700-070-20

 

300

700-070-30

قطر اسميND) mm.)

  طول

        كد كالا

 

30

700-100-03

   110

50

700-100-05

 

100

700-100-10

 

200

700-100-20

 

300

700-100-30

قطر اسميND) mm.)                        

 طول

        كد كالا

 

30

700-125-03        

   125

50

700-125-05

 

100

700-125-10

 

200

700-125-20 

 

300

700-125-30

قطر اسميND) mm.)

طول

        كد كالا

 

30

700-160-03

  160

50

700-160-05

 

100

700-160-10

 

200

700-160-20

 

300

700-160-30

قطر اسميND) mm.)              

طول

       كد كالا

 

100

700-200-10

   200

200

700-200-20

 

300

700-200-30